Písomná informácia pre používateľa

Agnucaston 
filmom obalené tablety

suchý extrakt z plodov Agnus castus (vitexu jahňacieho)

 

 Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Agnucaston a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Agnucaston
3. Ako užívať Agnucaston
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Agnucaston
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1. Čo je Agnucaston a na čo sa používa?

Agnucaston je rastlinný liek  na liečbu predmenštruačného syndrómu  (mesačné opakujúce sa ťažkosti pred pravidelným menštruačným krvácaním) u dospelých žien od 18 rokov.

Liek je voľne predajný v lekárňach

   Kúpiť online  

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Agnucaston

Neužívajte Agnucaston
Ak ste alergický na plody Agnus castus alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Agnucaston, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

Ak máte nejaké iné ochorenie, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Deti a dospievajúci
Deti a dospievajúci do 18 rokov nemajú užívať Agnucaston.

Iné lieky a Agnucaston
Nie je možné vylúčiť vzájomné pôsobenie plodov Agnus castus s liekmi, ktoré zvyšujú účinky dopamínu (dopamínový agonista), potláčajú účinky dopamínu (dopamínový antagonista), s estrogénmi a antiestrogénmi.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. 
Agnucaston sa nesmie užívať počas tehotenstva. Nie je známe, či sa účinná látka alebo metabolity vylučujú do materského mlieka. Riziko u novorodencov a dojčiat nemôže byť vylúčené. Agnucaston sa nemá užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neboli robené žiadne štúdie skúmajúce vplyv Agnucastonu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Agnucaston obsahuje monohydrát laktózy
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

 

3. Ako užívať Agnucaston?

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Spôsob podávania:
Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť s dostatočným množstvom tekutiny (napr.  pohárom vody). Tablety sa nesmú hrýzť.

Dĺžka liečby:
Na dosiahnutie optimálneho účinku liečby sa odporúča užívanie po dobu 3 mesiacov bez prerušenia (aj počas menštruácie). Ak prejavy pretrvávajú po neprerušenom 3-mesačnom užívaní, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac tabliet Agnucaston, ako máte:
Kontaktujte svojho lekára, ak ste užili viac Agnucaston, ako ste mali. Lekár rozhodne o potrebných opatreniach.

Ak zabudnete užiť Agnucaston:
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Agnucaston:
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Častosť nasledujúcich možných vedľajších účinkov sa nedá odhadnúť z dostupných údajov:

Ako postupovať v prípade vedľajších účinkov?
Pri prvých príznakoch alergickej reakcie sa musí Agnucaston prestať užívať a nesmie sa znovu začať užívať.

Hlásenie vedľajších účinkov:
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

5. Ako uchovávať Agnucaston

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na  škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Agnucaston obsahuje?
Liečivo je suchý extrakt z plodov Agnus castus (vitexu jahňacieho). Každá filmom obalená tableta obsahuje 4,0 mg extraktu z plodov Agnus castus (7-11 : 1), čo zodpovedá 36 mg východzej suroviny (extrakčné činidlo - 70 obj. % etanol) v 1 filmom obalenej tablete.

Ďalšie zložky sú:

povidón 30, bezvodý koloidný oxid kremičitý, zemiakový škrob, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, stearát horečnatý;

vo filmotvornej vrstve tablety: mastenec, oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172), hlinitý lak indigokarmínu (E 132), makrogol 6 000, disperzia amínio-metakrylátového kopolyméru (typ A) (Eudragit RL 30 D, pozostávajúci z amínio-metakrylátového kopolyméru (typ A), kyseliny sorbovej a hydroxidu sodného).   

Ako vyzerá Agnucaston a obsah balenia:
AGNUCASTON filmom obalené tablety sú okrúhle tablety zelenomodrej farby. Tento liek sa dodáva v blistroch s obsahom 30, 60, 90, 100 alebo 300 filmom obalených tabliet, v papierovej škatuli a s písomnou informáciou pre používateľku. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11 - 15
92318 Neumarkt
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.
Ulica 29. augusta 36/A
811 09 Bratislava 1
tel.: +421-2/52 92 45 83
e-mail: info@schwabe.sk
www.schwabe.sk

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2019.  

Liek je voľne predajný v lekárňach
  Kúpiť online  

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.